– Kết nối các môi trường truyền lại với nhau (Hub, Switch).

– Điều khiển quá trình truyền dữ liệu (Switch, Router, Gateway).

RS485

Khi một mạng cần phải chuyển các khối nhỏ thông tin trên một khoảng cách dài, RS-485 thường là chuẩn giao tiếp được lựa chọn. Các nút mạng có thể là máy tính cá nhân, vi điều khiển, hoặc bất kỳ thiết bị có khả năng truyền thông nối tiếp không đồng bộ. So với Ethernet và giao diện mạng khác, phần cứng và giao thức yêu cầu của RS-485 đơn giản hơn và rẻ hơn.

Ref: RS485

Peer to Peer network

P2P is a group of computer connected together so that user can shared resources and information. This network model require no server like the Server-Client model.

P2P Network

Dial-up Modem

How Dial-Up Internet Works (Animation)